İŞTE MEB’İN ZAYIF YÖNLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), önümüzdeki beş yıl içinde eğitimde planlanan hedeflere ilişkin olarak hazırlanan 2019-2023 Stratejik Planı’nı yayınladı.
01 Aralık 2019 08:49

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), önümüzdeki beş yıl içinde eğitimde planlanan hedeflere ilişkin olarak hazırlanan 2019-2023 Stratejik Planı’nı yayınladı.

MEB’in önümüzdeki 5 yıl için öngördüğü hedefler belirlenirken ‘Zayıf yönler’ maddeler olarak şu hususların öne çıktığı dikkat çekiyor:

 • Ortaöğretimde okul türü kontenjanlarının öğrenci ve veli talepleri ile uyumsuzluğu,
 • Hayat boyu öğrenme kapsamındaki faaliyetlere ilişkin farkındalık düzeyinin düşük olması,
 • Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tespitine yönelik etkili bir tarama ve tanılama sisteminin yetersizliği,
 • Zorunlu eğitimden ayrılmaların önlenmesine ilişkin etkili bir izleme ve önleme mekanizmasının olmaması,
 • Eğitim ve öğretim analizi sonucu bölgesel farklılıkların bulunması,
 • Okul ve kurumlarda güvenlik, sağlık ve hijyen koşullarının yeterli olmaması,
 • Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılımın düşük olması,
 • Haftalık ders saatlerinin ve zorunlu derslerin öğrencilerin gelişim düzeylerine uygunluğuna ilişkin sorunların olması,
 • Yabancı dil eğitiminin tür ve ihtiyaca göre belirlenmemiş olması,
 • Ücretli öğretmen uygulaması,
 • Bakanlığın bazı birimleri arasındaki yetki ve sorumluluk çakışması,
 • Kariyer ve liyakate dayalı atama ve görevde yükselme sisteminin istenilen düzeyde olmaması
 • İlköğretimde çocukların düşünsel, duygusal ve fiziksel becerilerini geliştirecek ortamların istenilen düzeyde olmaması,
 • Seçmeli derslerin öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinden çok öğretmen durumuna göre belirlenmesi,
 • Açık liselerdeki zorunlu eğitim çağındaki öğrenci sayısının artması,
 • Teftiş ve kurumsal rehberlik süreçlerinin yeterince ayrışmaması,
 • Eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesine yönelik sistemin yeterli olmaması,
 • Çalışanların motivasyon ve örgütsel bağlılık düzeylerinin düşük olması ve ödül-ceza sisteminin yetersizliği,
 • İnsan kaynaklarının/entelektüel sermayenin niteliği ve yeterliliğinin istenilen düzeyde olmaması,
 • Yönetim süreçlerinde iletişimin dikey yönlü olması,
 • Örgütsel öğrenme, bilgi paylaşımı ve birimler arası koordinasyon düzeyinin düşük olması,
 • Paydaş Yönetim Stratejisi bulunmaması ve uygulama düzeyinin yetersizliği,
 • Veri, bilgi ve belge arşivleme ile bilgi yönetimi sisteminin yetersiz olması,
 • Öğretmenlerin bazı bölgelerde daha uzun süreli çalışmasını sağlayacak teşvik edici mekanizmaların kurulmamış olması,
 • Derslik başına düşen öğrenci sayısında bölgesel farklılıklar ve ikili eğitim uygulamalarının olması,
 • Veriye dayalı politika geliştirme ve bütünleşik bir veri sisteminin istenilen düzeyde olmaması,
 • Mesleki ve teknik eğitimde ölçme değerlendirme sisteminin modüler eğitime (öğrenme çıktılarına) yönelik olmaması,
 • Öğretmenler için motive edici bir kariyer sisteminin olmaması,
 • Bireylerin özelliklerini ön plana çıkaran öğretim programlarının yeterlilik düzeyinin düşüklüğü,
 • Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen grupları arasındaki özlük farkları,
 • Yetkilerin merkezde toplanmış olması ve taşra teşkilatının yetki sınırlılığı,
 • Ölçme ve değerlendirme sisteminin yetersiz olması.
egitimbulteni.com
Bu haberin tüm hakları egitimbulteni.com'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

EĞİTİM BÜLTENİ SAYFASINI
SON EKLENENLER