SON EKLENENLER

Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı
14 Nisan 2024 10:44

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 17/7/2017 tarihli ve 30126 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Eğitim-öğretim yarıyıl ve/veya yıl esasına göre düzenlenir. Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl en az on dört hafta (70 iş günü), bir eğitim-öğretim yılı en az yirmi sekiz hafta (140 iş günü) olarak düzenlenir. Yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16- (1) ÖSYM tarafından yerleştirilen veya Üniversiteye yeniden kayıt hakkı kazanan ya da başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenci iken Üniversiteye yatay geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerin, daha önce devam ettikleri yükseköğretim programında başarılı oldukları derslerden muafiyet ve intibak işlemleri ile ilgili uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25- (1) Sınav esnasında veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya çektiği, kopya çektirdiği veya kopya çekilmesine yardım ettiği tespit edilen öğrenci o dersten başarısız sayılır. Ayrıca, söz konusu öğrenci hakkında, ilgili dekanlıkça/müdürlükçe 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde yer alan hükümlere göre işlem yapılır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine” ibaresi “2547 sayılı Kanuna” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iki yarıyıl/bir yıl” ibaresi “dört yarıyıl/iki yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36- (1) Öğrencileri doğrudan ilgilendiren tüm idari işlemlere ait tebligat veya bilgilendirme öğrencilerin ÖBS’de kayıtlı adresleri veya elektronik posta adresleri ya da cep telefon numaralarına SMS veya ÖBS’ye bilgi mesajı gönderilerek yapılır.

(2) Öğrencileri ilgilendiren genel ve özel nitelikteki duyurular, ilgili birimlerin internet sayfasında veya duyuru panosunda ya da öğrencilerin ÖBS’de kayıtlı elektronik posta adresleri ile cep telefon numaralarına SMS veya ÖBS’ye bilgi mesajı gönderilerek yapılır.

(3) Üniversiteye kayıt yaptırırken ÖBS’de kaydettikleri posta adresleri, elektronik posta adresleri veya cep telefon numaralarında değişiklik olması durumunda bunları güncellememiş olan veya yanlış ve eksik kaydetmiş bulunan öğrenciler için mevcut bilgilerine yapılmış bilgilendirme ve tebligat kendilerine yapılmış sayılır.”

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

KAMU EXPRESS

EĞİTİM BÜLTENİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER